Documentació de l'Autòdrom

Submitted by adminAPMA on Sun, 06/14/2020 - 08:27
MPPGOU

 

Aquí trobareu tots el continguts de la darrera versió de l’Aprovació provisional de la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbana (a partir d’aquí, MPPGOU) amb data Desembre 2019 que va ser aprovada definitvament a la Comissió Territorial del Penedès al passat dia 8 de maig 2020 per via telemàtica.

Volum I: Memòria informativa; Memòria d’ordenació; Gestió i pla d’etapes; Normativa

Volum II: Viabilitat econòmica i financera i informe de sostenibilitat

Volum III: Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada

Volum IV: Documents gràfics d’informació i ordenació

Annex 1a. Estudi d’avaluació ambiental estratègica

Annex 1b. Document resum del procediment d’avaluació ambiental

Annex 1c. Estudi Ambiental Estratègic Document comprensiu

Annex 2. Estudi d’impacte i integració paisatgística

Annexes 3 i 4. Estudi acústic. Fitxes OVC-Registre

Annex 5. Estudi inundabilitat

Annexes 6 i 7. Actuació específica en SNU. Màster plan i Proposta d'Ordenació. 

Annexes 8 i 9. Estudi de viabilitat de l’ús hoteler a la zona. Estudi de gestió de fem de cavall generat per l'activitat eqüestre.

Annex 10: Tràmit d’informació pública i participació ciutadana

Annex 11. Estudi de reconeixement de riscos

Mesures ambientals compensatòries adicionals

 

 

portada

portada2

A l’any 2011, El Consorci Els Colls i Miralpeix (que actualmente no existeix), juntament amb els Ajuntaments de Sitges i Sant Pere de Ribes, van acordar impulsar el Pla Especial de Protecció i Restauració de la Riera de Ribes. El Pla afectava 120 hectàrees de l’àmbit municipal de Sitges i Sant Pere de Ribes i, entre altres aspectes, contemplava la protecció del sistema hidrològic i de la vegetació. L’espai està inclòs en la Xarxa Natura 2000 i regulat a Catalunya pel Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN), una protecció que encara es manté.

Entre els objectius del Pla destaca el de protecció en termes generals de la riera de Ribes i, especialment, a la seva desembocadura, així com la protecció de les comunitats de ribera amb espècies de flora i fauna. Així també, protegir la riera i restaurar els trams degradats, així com per recuperar la llacuna litoral de la desembocadura de la riera. El projecte també estableix directrius per a l’aprofitament dels recursos naturals i per a la protecció del patrimoni arqueològic, històric, arquitectònic i cultural de l’espai.

Aquí sota trobareu part d’aquesta documentació que es va a presentar amb l’objectiu d’ordenar els usos i les activitats que afecten a l’espai fluvial. Pel que fa al coneixement de l’APMA no tenim cap información que s’hagin executat cap d’aquestes iniciatives.

Document I: Memòria informativa

Document III: Programa d’actuacions

Mapa d’ordenació: Àmbit del Pla d’Ordenació

Mapa d’ordenació: Ordenació del Pla Especial

Mapa informatiu: Àmbit d’estudi

Mapa informatiu: Hàbitats

Mapa informatiu: Planejament municipis

 

Cal destacar que l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes en sessió ordinària el dia 19 d'abril de 2011 va aprovar inicialment aquest Pla Especial de Protecció i Resturació de la Riera de Ribes.

Aprovació inicial del Pla Especial de Protecció i Resturació de la Riera de Ribes de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes (Document BOPB)

 

Adicionalment, a l’any 2014 s'ha fet un informe encarregat des del Consorci Colls i Miralpeix per fer una sol·licitud d'anàlisi i valoració de l'espai terrestre i marítim Colls i Miralpeix, afavorint la connectivitat biològica d'aquests espais amb el Parc del Garraf i el Parc del Foix. Aquest informe el que presenta són recomanacions complementàries al Pla d'Actuacions de Gestió Integrada de les zones costaneres del Garraf per garantir la recuperació de potencials zones connectores per tal de garantir la continuïtat dels espais del litoral amb els espais protegits de l'interior. De forma similar a la situació del Pla Especial de Protecció i Restauració de la Riera de Ribes, l'APMA no te informació si s'han execcutat alguna d'aquestes propostes fetes a l'any 2014.

Pla d'actuacions de Gestió Integrada de les Zones Costaneres del Garraf (Colls i Miralpeix) (secció):

Línia d'acció 2: Millora de la Connectivitat Ecològica entre els sistemes naturals.

Informe tècnic Colls i Miralpeix: Informació i Recomanacions complementàries.