Modificació del Pla general d’ordenació de VnG en el àmbit del Padruell

Submitted by adminAPMA on Thu, 02/01/2024 - 13:51

Consideracions sobre la Modificació puntual del Pla general d’ordenació per a la regulació de l’ús i activitats vitivinícoles en el sòl no urbanitzable i de consolidació de l’eix nucli-àmbit del Padruell

GPOU

  • Plànol PGOU vigent de Vilanova i la Geltrú corresponent a la Classificació del sòl. Usos globals del Sòl No Urbanitzable. En verd: 23 Zona de Protecció Natural i Paisatgística.

 

Aquesta modificació xoca de ple amb l’article 3 (desenvolupament urbanístic sostenible) i 32 (definició de Sòl No Urbanitzable) de la pròpia llei d’urbanisme de Catalunya.

Aquesta modificació comporta la reducció del sòl d’especial protecció natural (clau 23) i la introducció de l’ús industrial en sòl no urbanitzable. A més té una afectació molt important sobre el corredor biològic del nord del municipi i, també, del torrent de Santa Maria.

Aquesta modificació comporta una pèrdua potencial de sòl agrícola i forestal així com es preveuen noves activitats actualment no contemplades en el planejament vigent. Per tant afectarà la capacitat d’embornal de superfícies forestals i agrícoles afectades, i no complirà allò establert en la Llei 16/2017, d’1 d’agost, de canvi climàtic ja que hi haurà, a més, un augment de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle.

Aquesta modificació transgredeix clarament les normes urbanístiques vigents del PGOU. Segons l’article 275 del PGO, la Clau 23 comprèn els sòls no urbanitzables, forestals o reforestables, que per les seves condicions naturals han de ser objecte d'una especial protecció, impedint les actuacions que puguin perjudicar els seus valors forestals, paisatgístics i naturals.

Els valors naturals i paisatgístics que van portar l’aprovació l’any 2001 del PGOU, per part del consistori vilanoví, que classificava aquest àmbit amb la clau 23, són els mateixos valors que els que van portar a declarar la Xarxa Natura 2000, l’any 2006, per part del govern de la Generalitat, quan va designar aquesta zona d’especial protecció per a les aus (ZEPA) i va aprovar la proposta de lloc d’importància comunitària (LIC). D’altra banda, es constata la presència de terrenys catalogats d’hàbitats d’interès comunitari. A més a més, la finca de Padruell s’engloba dins de l’àrea de campeig de l’àliga cuabarrada.

Cal dir també que el PGOU de Vilanova i la Geltrú es va aprovar en base al Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, del text refós dels texts legals vigents a Catalunya en matèria urbanística. Això vol dir que es va fer d’una forma molt diferent de com es fa ara en matèria d’avaluació ambiental. El PGOU vigent no té una avaluació ambiental en els termes que mana la legislació vigent. L’únic estudi ambiental en què es basava l’aprovació del PGOU de 2001 va ser: “Estudis sobre el Territori Rural de Vilanova i la Geltrú, les Unitats de Paisatge” redactat per Antoni Riera i Pau Batlle el 1993. Aquest estudi, per tant, s’hauria de tenir en compte, en canvi es menysté.

El PGOU vigent de Vilanova i la Geltrú (que ja té més de 20 anys) preveu el desenvolupament de Plans Especials Urbanístics de Protecció del medi rural i del medi natural. Existeix, per tant, la possibilitat de redactar plans especial de conservació de determinats àmbits del medi rural o bé protecció del paisatge. L’article 247 (Desenvolupament del Pla General) de les normes urbanístiques del PGOU vigent explica perfectament el significat de Pla Especial en sòl No Urbanitzable. Però, sorprenentment, aquesta modificació no compleix aquestes normes.

lei

Aquesta modificació del Pla General està feta a mida per legalitzar una indústria d’embotellament i emmagatzematge de vi situada en sòl No urbanitzable, anomenada Garcia Carrión o Caves Jaume Serra. Una indústria poc vinculada amb les vinyes del municipi i de la comarca que va cometre una infracció molt greu ja que es va poder comprovar que es van executar i, actualment, es troben finalitzades, les obres d’ampliació de les caves on es projectava un total de 15.968 m2 de soterrani i planta semisoterrani per a l’ampliació de les caves existents.

serra 1
Les obres van estar realitzades sense cap mena d’autorització municipal i es troben situades en sòl no urbanitzable d’especial valor i protecció i el soterrani executat sense llicència no és legalitzable.
L’import de les obres és de 33.401.800 €, per la qual cosa la sanció és de 1.500.000 €.

serra 2

Però vet aquí que, en atenció al principi de retroactivitat favorable de les disposicions sancionadores, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú hauria de tornar l’import de la multa en el cas que aquesta modificació del PGOU tiri endavant.

Agrupació per a la Protecció del Medi Ambient (APMA)